historion

אאא בבב
2003-2011
home1: בית ראשון

יסדה בשנת 1993 במה על שם פרופ' מנחם שטרן, מההיסטוריונים הבולטים. בדור האחרון, שעסק בתולדות עם ישראל בתקופת הבית השני ולאחר החורבן. פרופ' שטרן שימש כיו"ר החברה ההיסטורית הישראלית, כעורך ציון וכיו"ר מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר. פרופ' שטרן נרצח בדרכו לבית הספרים הלאומי בירושלים בי"ט בסיון תשמ"ט ההרצאות רואה אור באנגלית מטעם החברה ההיסטורית. על ידי University Press of New England, ובעברית מטעם החברה ההיסטורית הישראלית.

החברה ההיסטורית הישראלית, כעורך ציון וכיו"ר מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר פרופ' שטרן נרצח בדרכו לבית הספרים הלאומי בירושלים בי"ט בסיון תשמ ההרצאות רואה אור באנגלית מטעם החברה ההיסטורית. על ידי University Press of New England, ובעברית מטעם החברה ההיסטורית הישראלית.זלמן שזר. פרופ' שטרן נרצח בדרכו לבית הספרים הלאומי בירושלים בי"ט בסיון תשמ"ט ההרצאות רואה אור באנגלית מטעם החברה ההיסטורית. על ידי University Press of New England, ובעברית מטעם החברה ההיסטורית הישראלית

researches
  • מול ספרי מקור, ומעמדה המשתנה של יידיש, "שפת ההמון", לעומת רוסית
  • מול ספרי מקור, ומעמדה המשתנה של יידיש, "שפת ההמון", לעומת רוסית
  • מעמדה המשתנה של יידיש, "שפת ההמון", לעומת רוסית
publications
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה בכלל ותולדות עם ישראל
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה בכלל ותולדות עם ישראל
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה