About

החברה ההיסטורית הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה בכלל ותולדות עם ישראל בפרט. החברה נוסדה בשנת 1924. היא מפרסמת שני כתבי עת, ציון והיסטוריה, האחד בתולדות עם ישראל והאחר בהיסטוריה כללית. בכתבי עת אלה מתפרסמים מחקריהם של חוקרים מתחומים שונים, בארץ ובעולם.

החברים בחברה ההיסטורית הישראלית מקבלים את שני כתבי העת וכן הנחה של 25% בהוצאת מרכז זלמן שזר. אתר החברה ההיסטורית יחליף מעתה את ידיעון החברה ההיסטורית.

בראש הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית עומד פרופ’ שמואל פיינר. בישיבה הראשונה של ההנהלה החדשה נבחר פרופ’ פיינר פה אחד לראשות החברה.

לתפקידי הסגנים נבחרו פרופ’ משה סלוחובסקי ופרופ’ תמר הרציג

הוועד המנהל, המורכב מהיסטוריונים והיסטוריוניות מכל האוניברסיטאות בארץ, נבחר אחת לארבע שנים מקרב חברי מועצת החברה ההיסטורית. הנהלה חדשה נבחרה בחודש ספטמבר 2019 לארבע שנים.

החברה ההיסטורית מארגנת מפגשי חוקרים, כנסים בינלאומיים וימי עיון המוקדשים לנושאים מרכזיים בחקר תולדות עם ישראל וכנס שנתי