historion

aaa bdd
2003-2011
בית שני
researches
  • מול ספרי מקור, ומעמדה המשתנה של יידיש, "שפת ההמון", לעומת רוסית
  • מול ספרי מקור, ומעמדה המשתנה של יידיש, "שפת ההמון", לעומת רוסית
  • מעמדה המשתנה של יידיש, "שפת ההמון", לעומת רוסית
publications
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה בכלל ותולדות עם ישראל
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה בכלל ותולדות עם ישראל
  • הישראלית פועלת לקידום מקצוע ההיסטוריה