historion

name Name
2020-2020
בית שני

יסדה בשנת 1993 במה על שם פרופ' מנחם שטרן, מההיסטוריונים הבולטים. בדור האחרון, שעסק בתולדות עם ישראל בתקופת הבית השני ולאחר החורבן. פרופ' שטרן שימש כיו"ר החברה ההיסטורית הישראלית, כעורך ציון וכיו"ר מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר. פרופ' שטרן נרצח בדרכו לבית הספרים הלאומי בירושלים בי"ט בסיון תשמ"ט ההרצאות רואה אור באנגלית מטעם החברה ההיסטורית. על ידי University Press of New England, ובעברית מטעם החברה ההיסטורית הישראלית.

החברה ההיסטורית הישראלית, כעורך ציון וכיו"ר מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר פרופ' שטרן נרצח בדרכו לבית הספרים הלאומי בירושלים בי"ט בסיון תשמ ההרצאות רואה אור באנגלית מטעם החברה ההיסטורית. על ידי University Press of New England, ובעברית מטעם החברה ההיסטורית הישראלית.זלמן שזר. פרופ' שטרן נרצח בדרכו לבית הספרים הלאומי בירושלים בי"ט בסיון תשמ"ט ההרצאות רואה אור באנגלית מטעם החברה ההיסטורית. על ידי University Press of New England, ובעברית מטעם החברה ההיסטורית הישראלית

historical בית שני
aaa